Биогорива

За биогоривата

Биогоривата са течни и газообразни горива за транспортния, промишлен и комуниален сектор, произведени от биомаса. За биогорива се считат поне следните продукти:

 • „Биодизел”: естер на мастните киселини, произведен от растителни или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначен като употреба за биогориво.
 • Биоетанол: етанол с чистота не по- малка от  99%, произведен от биомаси и/ или от биоразградими фракции на отпадъци, предназначен за употреба като биогорива
 • Биогаз: газообразно гориво, произведено от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци, което може да бъде пречистено, докато достигне качеството на природния газ, предназначено за употреба като биогориво
 • Биометанол: метанол, произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво;
 • Биодиметилетер: диметилетер, произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво
 • Био-етил-третичен-бутил-етер (Био-ЕТБЕ): ЕТБЕ, произведен на базата на биоетанол, при което обемният процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47.
 • Био-метил-третичен-бутил-етер (Био-МТБЕ): гориво, произве-дено на базата на биометанол, при което обемният процент био-МТБЕ, изчислен като биогориво, е 36;
 • Синтетични биогорива: синтетични въглеводороди или смеси от синтетични въглеводороди, които са произведени от биомаса;
 • Биоводород: водород, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци, предназначен за употреба (използване) като биогориво
 • Чисто растително масло: масло, произведено от маслодайни растения чрез пресоване, екстракция или сходни процеси, което е сурово или рафинирано, но химически немодифицирано, доколкото употребата му е съвместима с типа двигател и със съответните изисквания относно емисиите.

Биогоривата могат да се предлагат на пазара в следните форми:
а) “чисти” – онези горива, които съдържат 100% биогориво;
б) “смеси с висока концентрация на биогорива” – смеси на биогорива с горива от нефтен произход, където съдържанието на биогориво е повече от 5%;
в) “смеси на биогорива” – смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход в съответствие с изискванията за качество на горивата от нефтен произход, заложени в техническите спецификации за автомобилни бензини (БДС EN 228) и гориво за дизелови двигатели (БДС EN 590),  където биогоривото е 5 %;
в) “производни на биогоривата” са течни горива, получени от биогорива, като например ЕТБЕ.

Енергийните култури, от които се добиват биогорива са следните:

 • Високоолеинови сортове слънчоглед
 • Рапица
 • Царевица
 • Пшеница
 • Ечемик
 • Захарно цвекло
 • Безалкалоидни сортове коноп
 • Памук
 • Соя
 • Бял трън
 • Млечка
 • Сусам
 • Фъстък
 • Шафранка
 • Лен и др.

Освен от енергийни култури биогорива могат да се добиват и биомаса. Биомаса е биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биологичноразградими фракции от индустриални или битови отпадъци, които могат да се използват като гориво, и следните отпадъци, използвани за гориво:
а) растителни отпадъци от селското и горското стопанство;
б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, ако генерираната топлина се оползотворява;
в) растителни отпадъци от производството на пулпа от дървесина и производството на хартия от пулпа, ако се изгарят съвместно на мястото на производство и генерираната топлина се оползотворява;
г) коркови отпадъци;
д) отпадъци от дървесина с изключение на съдържащите хологениращи органични съединения или тежки метали;
е) утайки от пречиствателни станции;
ж) животински субстанции.