За нас

Начало

Националната асоциация по биогорива и възобновяеми енергийни източници в България” (НАБВЕИБ) е учредена през 2001г. като доброволно сдружение. През 2007 г. в нея членуват повече от 25 юридически и физически лица от следните области:

  1. проектиране и производство на инсталации за биодизел,  биоетанол, метан, биогаз и др;
  2. производство на биодизел от сурови и отпадъчни растителни масла и животински    мазнини;
  3. производство на биоетанол;
  4. изграждане на инсталации за преработка на маслодайни суровини;
  5. производство на биогаз от биомаса;
  6. пилетизиране на слама и последващото й използване като биогориво;
  7. производство и използване на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и          биогорива за транспортния, промишлен и битов сектор;
  8. оценка на жизнения цикъл на биогоривата чрез енергиен и емисионен баланс и др.

 

Основните цели на Асоциацията са свързани с решаването на някои задачи по производството и употребата на биогорива, възобновяеми и алтернативни източници на енергия като една от възможностите за повишаване на енергийната независимост на България и активното й  участие в процеса на опазване на околната среда.

За постигане на устойчиво развитие на България, Асоциацията има потенциал и амбиция да работи съвместно с всички заинтересовани национални и чуждестранни правителствени и неправителствени организации, юридически и физически лица и университети за прилагане на насърчителните мерки, описани в стратегията на Европейската комисия за биогоривата, а именно:

1. Стимулиране на търсенето на биогорива.
2. Извличане на ползи за околната среда.
3. Развитие на производството и дистрибуцията на биогорива.
4. Разширяване на захранването със захранващи суровини.
5. Увеличаване на търговските възможности.
7. Подкрепа на научните изследвания и развойна дейност.

В България има огромен потенциал за производство на биогорива – повече от 15% през 2020г. Неговото реализиране и използването на получените биогорива би било съществен принос в увеличаване на енергийната независимост на страната и постигане на устойчиво развитие за бъдещите поколения.

 

Управителен съвет:
Председател: Димитър Замфиров
Членове:
Георги Узунов
Георги Костов
Радослав Шунк
Стоян Демиревски
Димитър Минчев
Ангел Обретенчев